top of page

一家人整理雜物爽媽媽每隔一段時間就會有一顆整理雜物嘅心,特別而家成日留係屋企。通常一執嘢就會搵到好多舊物。好多時大家都會因為唔捨得,以及懶得整理,令到舊物愈來愈多,但其實懂得適當嘅捨棄對大家身心都會有良好嘅影響。不如就由今日開始,大家俾一個目標自己,好好收拾家中嘅舊物,將唔需要嘅捐贈出去,令家中減少囤積。

19 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page