top of page

丟棄唔係「失去」而係「收穫」!!

丟棄,可能少不免會帶比大家一種失去嘅感覺,覺得好似冇咗啲野咁,心入面可能會有啲負面情緒😿。不過大家一定要捨棄咁樣嘅諗法🗑️🙅🏻‍♂️!


事實上,丟棄可以令我們得到更多收穫。我們可以得到好多非物質嘅野,例如係時間⏰、空間、自由等等🎊。呢啲睇唔見嘅收穫,比我們丟棄嘅野更有價值💯。


所以,丟棄嘅時候唔使太傷心自己「失去」咗一啲物品,而應該更專注係丟棄之後所帶黎嘅收穫✅❗
14 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page