top of page

生物多樣性日

已更新:2020年6月2日

今日係聯合國訂立嘅生物多樣性日,2020年主題「Our solutions are in nature 大自然就是我們的解決方案」。🌿

大自然嘅資源唔係無限,過去過度採伐或污染等問題已經令生物多樣性持續減退。😲正如今年主題所講:大自然就是我們的解決方案。大自然在幫助我們時,我哋都要好好愛惜大自然,先可以維持著各方面的可持續發展🤝

想知多啲可以去2020年國際生物多樣性日官方網頁:https://www.cbd.int/idb/2020

#簡生活 #生物多樣性 #可持續發展


1 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page