top of page

世界糧食日

已更新:2020年3月20日


喺2016年,地球上大約有8.15億人因為飢餓而失去生命;全世界亦有1/3已生產嘅糧食遭損失或者浪費。加上好多發展中國家因為政治不穩定同氣候問題,人民被逼離開自己嘅家園,農村發展嘅不穩定亦加劇糧食危機問題。面對人口不斷膨脹同氣候惡化,我哋2050年好大機會面臨全球毀滅性糧食危機 ! 每年10月16日係世界糧食日,要實現「零飢餓」嘅機會,大家唔好浪費食物之餘,記得檢查屋企櫥櫃啲食品有效日期、減少囤放食品、食得曬先好買! 資料來源:http://www.fao.org/world-food-day/2017/about/zh/

#世界糧食日 #零飢餓 #我唔再浪費食物 #NoFoodWaste #ZeroHunger #WorldFoodDay

6 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page