top of page

水足印

已更新:2020年3月20日


「水足印」,一個衡量用水的指標, 計算咗產品同服務中使用耗水量。留下嘅足印越多,對環境造成嘅影響越大。每人嘅用水量比我地想像中用得更多!所以大家了解多啲水足印同水資源背後嘅影響,一齊惜水愛地球~ 資料來源 : 香港水足印定向 及 Water Footprint Network

#水足印 #珍惜水資源 #簡生活 #和富 #wofoo #sliving

20 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page