top of page

三思而後買

已更新:2020年5月22日

大家去購物時,係咪都會覺得所有野都想要又想買呢?🛍️特別疫情期間,好多時網上購物一個唔小心又會買多咗!💸

其實好多時我哋都會因為衝動消費,而買咗一啲可能無用或者屋企已經有嘅野,咁樣其實已經會造成浪費了!

今次好彩有樂爸爸提醒媽媽,如果唔係屋企又會多咗一堆重複嘅野啦!


#簡生活#精明消費
34 次查看0 則留言

最新文章

查看全部
bottom of page